Phần 1ên đồ vật Liệu.

Bạn đang xem: Rút dự toán chi hoạt động mua nguyên vật liệu

1ế toán tăng NVLTH1: download nguyên trang bị liệu, dụng cụ nhập kho bởi nguồn NSNN. a) Rút dự toán mua nguyên đồ gia dụng liệu, biện pháp dụng cụ.Nợ TK 152, 153 có TK 366- những khoản dìm trước không ghi thu (36612)Đồng thời ghi: tất cả TK 008- Dự toán ngân sách chi tiêu hoạt động.

b) Rút tiền giữ hộ (kể cả tiền gửi được cấp bằng Lệnh bỏ ra tiền thực chi) mua NVL, CCDC. Nợ TK 152, 153 bao gồm TK 112- Tiền nhờ cất hộ Ngân hàng, Kho bạc bẽo Đồng thời ghi: Nợ TK 337- lâm thời thu (3371) tất cả TK 366- những khoản dấn trước chưa ghi thu (36612) Đồng thời ghi: tất cả TK 012- Lệnh đưa ra tiền thực chi (nếu mua bằng ngân sách đầu tư từ Lệnh bỏ ra tiền thực chi)Có TK 018- Thu chuyển động khác được vướng lại (nếu mua bởi nguồn thu vận động khác được nhằm lại)TH2: Nhập kho NVL, CCDC mua bằng viện trợ, vay mượn nợ nước ngoài.Khi chuyển tiền mua NVL, CCDC, Ghi:Nợ TK 152, 153 gồm TK 112, 331, 336 (36622),...Đồng thời ghi:Nợ TK 337- tạm thu (3372) bao gồm TK 366- những khoản nhấn trước không ghi thu (36622)

TH3: NVL, CCDC thừa phát hiện khi kiểm kê, chưa khẳng định nguyên nhân đợi xử lý:Nợ TK 152, 153- NVL, CCDC thừa ngóng xử lý. Có TK 338- cần trả khác (3388).TH4: Nhập kho NVL, CCDC mua bằng nguồn kinh phí được khấu trừ, để lại:Khi giao dịch chuyển tiền mua NVL, CCDC, ghi:Nợ TK 152, 153

Có TK 111, 112, 331Đồng thời ghi:Nợ TK 337- nhất thời thu (3373)Có TK 366- các khoản thừa nhận trước không ghi thu (36632)Đồng thời ghi:Có TK 014- chi phí được khấu trừ, nhằm lại.TH5: Nhập kho NVL, CCDC bởi vì mua chịu cần sử dụng cho các chuyển động HCSN, ghi
Nợ TK 152, 153 (tổng giá chỉ thanh toán)Có TK 331- bắt buộc trả cho tất cả những người bán
Khi thanh toán những khoản cài chịu, ghi:Nợ TK 331- cần trả cho tất cả những người bán
Có TK 111, 112,Đồng thời nếu tải từ mối cung cấp NSNN; nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài; nguồn tổn phí được khấu trừ, để lại, ghi:Nợ TK 337- lâm thời thu (3371, 3372, 3373)Có TK 366- những khoản nhấn trước không ghi thu (36612, 36622, 36632).Đồng thời, ghi:Có TK 012- Lệnh bỏ ra tiền thực bỏ ra (nếu được cấp bằng Lệnh bỏ ra tiền thực chi)Có TK 014- phí tổn được khấu trừ, vướng lại (nếu được cấp bằng nguồn chi phí được khấu trừ, nhằm lại).TH6: Nhập kho NVL, CCDC cài đặt ngoài bởi tiền nhất thời ứng, ghi:Nợ TK 152, 153 (tổng giá thanh toán)Có TK 141- nhất thời ứng.Đồng thời nếu cài đặt từ mối cung cấp NSNN; nguồn viện trợ, vay mượn nợ nước ngoài; nguồn tổn phí được khấu trừ, nhằm lại, ghi:Nợ TK 337- tạm thời thu (3371, 3372, 3373)Có TK 366- những khoản thừa nhận trước không ghi thu (36612, 36622, 36632).Đồng thời, ghi:Có TK 012- Lệnh bỏ ra tiền thực đưa ra (nếu được cấp bởi Lệnh đưa ra tiền thực chi)Có TK 014- phí được khấu trừ, còn lại (nếu được cấp bởi nguồn giá tiền được khấu trừ, để lại).TH7: các loại NVL, CCDC đang xuất cần sử dụng nhưng thực hiện không không còn nhập lại kho, ghi:Nợ TK 152, 153 (theo giá bán xuất kho)Có những TK 154, 241, 611, 612, 614.TH8: Nhập kho NVL, CCDC bởi được viện trợ không hoàn trả hoặc bởi vì được tài trợ, biếu, tặng nhỏ lẻ, ghi:Nợ TK 152, 153

Có TK 152, 153TH4: NLVL, CCDC phát hiện thiếu lúc kiểm kê, chưa khẳng định được nguyên nhân:Nợ TK 138- đề xuất thu khác (1388)Có TK 152, 153Phần 2ền mặt,TGNH,TGKB.1ền mặt.1. Kế toán tài chính tăng tiền mặt

NV1: Rút tiền giữ hộ ngân hàng, kho bạc đãi về nhập quỹ tiền mặt
Nợ TK 111Có TK 112NV2: Rút tạm dự toán chi hoạt động về chi tiêu
Nợ TK 111Có TK 337Đồng thời ghi
Có TK 008 – dự toán chi hoạt độngNV3: các nghiệp vụ thanh toán bên lắp thêm baNợ TK 111Có TK 131: Thu tiền của khách hàng hoặc thừa nhận tiền ứng trước của khách hàng hàng
Có TK 141: tạm thời ứng tiền trước đến nhân viên
Có TK 136: Thu hồi những khoản thu nội bộ
Có TK 338: đi vay tiền về nhập quỹ (3382), thu hộ đơn vị khác (3381)Có TK 411: thừa nhận vốn góp tởm doanh
Có TK 348: dấn đặt cọc, ký quỹ, cam kết cược
Có TK 248: nhận lại đặt cọc, ký kết quỹ, cam kết cược
NV4: khi thu phí, lệ phí bởi tiền mặt
Nợ TK 111Có TK 3373 hoặc 1383NV5: lúc kiểm kê phát hiện nay thừa, chờ xừ lýNợ TK 111Có TK 3388NV6: những nghiệp vụ được ghi nhận vào thu nhậpNợ TK 111

Có TK 531: thu tiền cung cấp sản phẩm, hàng hóa (tách thuế nếu sản phẩm & hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế)Có TK 515: tiền bỏ túi từ hoạt động tài thiết yếu (lãi trái phiếu, cổ tức, ...)Có TK 711: tiền bỏ túi khi thanh lý nhượng bán TSCĐ, tiền bỏ túi khi thuế đã nộp tuy nhiên được hoànlại, phạt quý khách khi phạm luật hợp đồng, thu nợ khó khăn đòi đã giải pháp xử lý xóa1.2ế toán bớt tiền mặt.

NV1: chi tiền mặt cho những hoạt động đầu tư XDCB, cho vận động thường xuyên, không thường xuyên xuyên;cho vận động viện trợ, vay nợ nước ngoài, cho hoạt động thu phí, lệ phí bởi tiền mặtNợ TK 241, 611, 612, 614Có TK 111Nếu chi bởi nguồn NSNN, nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài, nguồn ngân sách đầu tư được khấu trừ, để lại,đồng thời ghiNợ TK 337Có TK 511 – Thu hoạt động do NSNN cấpNV2: những nghiệp vụ giao dịch với mặt thứ ba, với nhân viênNợ TK 141, 331, 332, 333, 334, 348, 248Có TK 111Khi chấm dứt các nhiệm vụ đủ nhằm ghi nhận bỏ ra phíNợ TK 611Có TK 141, 331, 332, 334Đồng thời buộc phải ghi dìm doanh thuNợ TK 337Có TK 511NV3: Xuất quỹ tiền mặt sở hữu TSNợ TK 152, 153, 156 (Nếu cài nhập kho)Nợ TK 154: nếu đồ vật liệu, nguyên tắc dùng ngay lập tức cho hoạt động sản xuất gớm doanh
Nợ TK 211, 213: nếu cài TSCĐ chính thức được đưa vào và sử dụng ngay
Nợ TK 133 (nếu mua tài sản vào thực hiện sản xuất marketing các món đồ chịu thuế)Có TK 111Nếu mua bằng nguồn NSNN, nguồn viện trợ, vay mượn nợ nước ngoài, nguồn ngân sách đầu tư được khấu trừ, giữ lại đồngthời ghi
Nợ TK 337Có TK 366 – các khoản dìm trước không ghi thu
Đồng thời ghi

Nợ TK 112 bao gồm TK 353 – các quỹ đặc điểm Có TK 4314Phần 3ế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.1- phản chiếu tiền lương, chi phí công và các khoản đề nghị trả cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao độngkhác, ghi:Nợ TK 241 (2412) : XDCB dở dang
Nợ TK 611 : túi tiền hoạt động
Nợ TK 614 :Chi phí vận động thu giá tiền ( đơn vị có thu phí )Có TK 334- buộc phải trả fan lao động.2- phản ánh tiền lương, chi phí công của bộ phận quản lý chuyển động SXKD, dịch vụ, ghi:Nợ TK 642- chi phí cai quản của chuyển động SXKD, dịch vụ
Có TK 334- đề nghị trả người lao động.3- phản nghịch ánh giá cả nhân công (tiền lương, tiền công của fan lao động) gia nhập trực tiếp vào hoạt động
SXKD, dịch vụ, ghi:Nợ TK 154- giá cả SXKD, dịch vụ thương mại dở dang
Có TK 334- yêu cầu trả người lao động.4- khi phát sinh những khoản chi cho người lao động tương quan đến nhiều chuyển động mà chưa khẳng định được đốitượng chịu ngân sách chi tiêu trực tiếp:a) bội phản ánh những khoản đề nghị trả cho tất cả những người lao động, ghi:Nợ TK 652- túi tiền chưa xác định đối tượng người dùng chịu đưa ra phí
Có TK 334- nên trả người lao động.b) cuối kỳ kế toán, căn cứ Bảng phân bổ ngân sách chi tiêu để đo lường kết chuyển và phân bổ chi phí vào những TK bỏ ra phícó tương quan theo tiêu thức phù hợp, ghi:Nợ những TK 241, 611, 614, 642...Có TK 652- ngân sách chưa xác định đối tượng chịu bỏ ra phí.5- trong kỳ, khi có đưa ra quyết định sử dụng quỹ bổ sung thu nhập để trả thu nhập tăng thêm cho tất cả những người lao động, ghi:a) Trường thích hợp quỹ bổ sung thu nhập còn đầy đủ số dư để bỏ ra trả, ghi:Nợ TK 431-Các quỹ (4313)Có TK 334- cần trả fan lao động.b) Trường phù hợp quỹ bổ sung cập nhật thu nhập không hề đủ số dư để chi trả, đơn vị tạm tính kết quả chuyển động để chi trả(nếu được phép), ghi:Nợ TK 137- Tạm chi (1371)Có TK 334- đề nghị trả người lao động.

Khi rút dự toán về thông tin tài khoản tiền gửi nhằm trả các khoản thu nhập tăng thêm, ghi:Nợ TK 112 - Tiền gởi Ngân hàng, Kho bạc Có TK 511- Thu vận động do NSNN cấp.Đồng thời, ghi: tất cả TK 008- dự trù chi hoạt động.Trường hợp chuyển khoản qua ngân hàng gửi trên KBNN sang tài khoản tiền gửi bank để trả các khoản thu nhập tăng thêm, ghi:Nợ TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (chi tiết tiền nhờ cất hộ NH) bao gồm TK 112 - Tiền gởi Ngân hàng, Kho bạc (chi máu tiền giữ hộ KB).Nếu tiền nhờ cất hộ thuộc mối cung cấp thu chuyển động được để lại, đồng thời, ghi: gồm TK 018- Thu vận động khác được vướng lại (nếu cần sử dụng nguồn thu chuyển động khác được nhằm lại).Khi trả bổ sung cập nhật thu nhập, ghi:Nợ TK 334- đề xuất trả fan lao hễ Có những TK 111, 112.Cuối kỳ, đối chọi vị xác minh chênh lệch thu, chi của những hoạt động bổ sung các quỹ theo điều khoản hiện hành, đốivới quỹ bổ sung cập nhật thu nhập, ghi:Nợ TK 421- Thặng dư (thâm hụt) lũy kế gồm TK 431-Các quỹ (4313).Đồng thời, kết chuyển số đã tạm chi thu nhập tạo thêm (nếu có) trong kỳ theo quyết định, ghi:Nợ TK 431- các quỹ (4313) bao gồm TK 137- Tạm chi (1371)6- lúc có đưa ra quyết định sử dụng quỹ khen thưởng nhằm thưởng được cán bộ, công chức, viên chức và fan lao độngkhác, ghi:Nợ TK 431-Các quỹ (4311) tất cả TK 334- bắt buộc trả người lao động.7- kế toán tài chính trả lương bởi tiền mặt, ghi:Phản ánh số yêu cầu trả về chi phí lương và những khoản cần trả người lao hễ khác, ghi:Nợ những TK 154, 611, 642... Tất cả TK 334- bắt buộc trả fan lao động.Khi rút dự toán chi chuyển động hoặc rút tiền giữ hộ tại Kho bội nghĩa về quỹ tiền mặt, ghi:Nợ TK 111- Tiền phương diện Có các TK 112, 511.Đồng thời, ghi: gồm TK 008- dự toán chi hoạt động (số rút dự toán), hoặc

11- Thu đền bù về giá chỉ trị tài sản phát hiện nay thiếu theo quyết định xử lý khấu trừ vào tiền lương phải trả, ghi:Nợ TK 334-Phải trả fan lao động bao gồm TK 138- cần thu (1388).12- Thuế thu nhập cá nhân khấu trừ vào lương đề nghị trả của người lao động, ghi:Nợ TK 334- nên trả bạn lao động tất cả TK 333- những khoản yêu cầu nộp đơn vị nước (3335).IIế toán các khoản trích theo lương.5- Trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí đầu tư công đoàn bắt buộc nộp tính vào chi củađơn vị theo quy định, ghi:Nợ những TK 154, 611, 642 tất cả TK 332- các khoản đề nghị nộp theo lương.5- Phần bảo đảm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo đảm thất nghiệp của fan lao động yêu cầu nộp trừ vào tiền lươngphải trả mặt hàng tháng, ghi:Nợ TK 334- bắt buộc trả fan lao động có TK 332-Các khoản cần nộp theo lương (3321, 3322, 3324).5- Khi dìm giấy phân phát nộp đủng đỉnh số tiền bảo đảm xã hội, bảo đảm y tế, bảo hiểm thất nghiệp nên nộp, ghi:

Trường hòa hợp chưa xử trí ngay tiền phát nộp chậm, ghi:Nợ TK 138- bắt buộc thu khác (1388) bao gồm TK 332- những khoản đề xuất nộp theo lương (3321, 3322, 3324).Khi xử trí phạt nộp chậm, ghi:Nợ những TK 154, 611, 642 (nếu được phép ghi vào chi) gồm TK 138- nên thu khác (1388).Khi nộp phạt, ghi:Nợ TK 332- các khoản bắt buộc nộp theo lương (3321, 3322, 3324). Có các TK 111, 112.Trường hòa hợp xử lý ngay khi bị phạt, ghi:Nợ các TK 154, 611, 642 (nếu được phép ghi vào chi) bao gồm TK 332- những khoản đề xuất nộp theo lương (3321, 3322, 3324).5- Khi đơn vị chức năng nhận được tiền vị cơ quan liêu BHXH chuyển về để chi trả cho những người lao đụng trong đơn vị chức năng đượchưởng chế độ bảo hiểm, ghi:Nợ những TK 111, 112 tất cả TK 332- các khoản phải nộp theo lương (3321).Phản ánh những khoản bắt buộc trả cho người lao cồn trong đơn vị được hưởng chế độ bảo hiểm, ghi:

Nợ TK 332- những khoản đề xuất nộp theo lương (3321) bao gồm TK 334- nên trả fan lao động.

Khi đơn vị chức năng chi tiền tí hon đau, bầu sản cho những cán bộ, công nhân viên và người lao động trong solo vị, ghi:Nợ TK 334- yêu cầu trả tín đồ lao cồn Có những TK 111, 112.5- Khi đơn vị chức năng chuyển chi phí nộp ngân sách đầu tư công đoàn, nộp bảo đảm xã hội, bảo đảm thất nghiệp hoặc mua thẻbảo hiểm y tế, ghi:Nợ TK 332- những khoản phải nộp theo lương Có những TK 111, 112, 511.Đồng thời, ghi: tất cả TK 008- dự toán chi hoạt động, (nếu rút dự toán), hoặc tất cả TK 018- Thu hoạt động khác được giữ lại (nếu mua bởi nguồn thu vận động khác được nhằm lại).5- ngân sách đầu tư công đoàn:Khi ngân sách chi tiêu kinh giá tiền công đoàn, ghi:Nợ TK 332- những khoản đề nghị nộp theo lương (3323) Có các TK 111, 112.Kinh phí tổn công đoàn chi vượt được cấp cho bù, ghi:Nợ những TK 111, 112. Gồm TK 332- những khoản bắt buộc nộp theo lương (3323).Phần 4. Kế toán thanh toán giao dịch với giá thành nhà nước.Kế toán các nghiệp vụ chủ yếu về thuế GTGT5.1.1 phương thức khấu trừ a. Kế toán thuế GTGT đầu vào1- khi mua vật tư, mặt hàng hóa, dịch vụ, TSCĐ dùng vào vận động SXKD chịu đựng thuế GTGT thì giá bán trị các loạivật tư, hàng hóa, dịch vụ, TSCĐ nhập kho là giá chưa xuất hiện thuế chưa xuất hiện thuế GTGTNợ TK 152, 155, 211,213: Giá thực tế nhập kho
Nợ TK 133: Thuế GTGT được khấu trừ.Có TK 111, 112, 3311: Tổng giá bán thanh toán2- Khi mua sắm hóa cung cấp ngay đến khách hàng.Nợ TK 511: phản ảnh giá thực tế mua hàng
Nợ TK 133: Thuế GTGT được khấu trừ.Có TK 111, 112, 331- Tổng giá thanh toán3- khi nhập khẩu sản phẩm hóa, đồ vật tư, TSCĐ trực thuộc diện chịu đựng thuế GTGT dùng vào SXKDNợ TK 133- Thuế GTGT được khấu trừ
Có TK 333- các khoản bắt buộc nộp bên nước (33312)4- lúc mua vật tư, mặt hàng hóa, thương mại & dịch vụ dùng ngay mang đến hoạt động đầu tư chi tiêu XDCB và vận động dự án (thuộc các

3- Xuất quỹ hoặc rút TGNH nộp thuế vào NSNN Nợ TK 333 (33312)Có TK 111, 112 Cuối kỳ, kế toán tính, khẳng định số thuế GTGT cần nộp:

 trường hợp số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ số thuế GTGT cổng output phát sinh thì số thuế GTGT đầu vào sót lại được khấu trừ tiếp vào kỳ tính thuế sau hoặc được xét hoàn thuế. Đơn vị dấn tiền NSNN hoàn lại thuế GTGT đầu vào
Nợ TK 111, 112Có TK 311 (3113) Đơn vị được giảm thuế GTGT

Nếu được sút trừ vào số thuế GTGT đề nghị nộp
Nợ TK 333 (3331)Có TK 531, 511 (5118)Nếu thuế GTGT được NSNN trả lại bằng tiền
Nợ TK 111, 112Có TK 531, 511 (5118)4- Hàng buôn bán bị trả lại. Phản ảnh số chi phí trả lại cho những người mua, cùng với số hàng phân phối bị trả lại
Nợ TK 531: giá bán bán chưa xuất hiện thuế GTGTNợ TK 333 (3331): Thuế GTGT của hàng cung cấp bị trả lại
Có TK 111, 112, 311_ Sơ đồ vật kế toán:_**

+ Quyết toán thuế:

Theo phương thức trực tiếp1- lúc mua vật tư, sản phẩm hóa, thương mại dịch vụ về nhập kho hoặc cần sử dụng ngay vào chế tạo kinh doanh
Nợ TK 152, 155, 211, 631: bao gồm cả thuế GTGTCó TK 111, 112, 3311 Tổng giá thanh toán

2- Khi bán sản phẩm hóa, dịch vụ
Nợ TK 111, 112, 331: Tổng giá giao dịch cả thuế GTGT gồm TK 531: doanh thu bán hàng

Đối với sản phẩm, hàng hóa, thương mại & dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc trưng hoặc thuế xuất khẩua) Khi cung cấp sản phẩm, mặt hàng hóa, cung cấp dịch vụ, phản ánh doanh thu bán hàng là tổng giá thanh toán (bao gồm cả thuế tiêu thụ quánh biệt, thuế xuất khẩu).Nợ các TK 111, 112, 131,...(tổng giá thanh toán). Bao gồm TK 531- Doanh thu chuyển động SXKD, dịch vụ.b) phản ảnh số thuế tiêu thụ quan trọng đặc biệt hoặc thuế xuất khẩu buộc phải nộp, ghi:Nợ TK 531- Doanh thu hoạt động SXKD, dịch vụ. Gồm TK 333 - các khoản đề nghị nộp nhà nước (3337).c) khi nộp thuế tiêu thụ đặc trưng hoặc thuế xuất khẩu vào NSNN, ghi:Nợ TK 333- những khoản cần nộp bên nước (3337) Có các TK 111, 112,...Kế toán những nghiệp vụ chủ yếu về thuế TNDN

a) Định kỳ, đơn vị chức năng tự xác minh số thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp yêu cầu nộp theo phép tắc của luật pháp về thuế, ghi:Nợ TK 821- túi tiền thuế TNDN. Gồm TK 333- những khoản yêu cầu nộp đơn vị nước (3334).b) lúc nộp thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp vào NSNN, ghi:Nợ TK 333- những khoản bắt buộc nộp công ty nước (3334). Có các TK 111, 112,...c) Cuối năm, xác minh số thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp cần nộp:

Trường hợp số thuế thu nhập doanh nghiệp thực tế phải nộp to hơn số trợ thì nộp sản phẩm quý trong thời gian thì số chênh lệch bắt buộc nộp thêm, ghi:Nợ TK 821- ngân sách chi tiêu thuế TNDN. Gồm TK 333- những khoản bắt buộc nộp nhà nước (3334).Trường đúng theo số thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp tạm nộp mặt hàng quý trong năm lớn hơn số thuế thu nhập doanh nghiệp thực tiễn phải nộp thì số chênh lệch, ghi:Nợ TK 333- những khoản đề xuất nộp bên nước (3334). Tất cả TK 821 - ngân sách chi tiêu thuế TNDN.** Sơ đồ gia dụng kế toán
Các các loại thuế khác, Phí, lệ chi phí và những khoản yêu cầu nộp không giống a) xác minh số tiền thu phí, lệ phí đơn vị chức năng phải nộp NSNN theo quy định, ghi: Nợ TK 337- tạm thời thu (3373).Có TK 333- các khoản buộc phải nộp đơn vị nước (3332). B) khi nộp tiền thu phí, lệ mức giá vào NSNN, ghi: Nợ TK 333- các khoản đề xuất nộp nhà nước (3332)Có những TK 111, 112.+ đề đạt phần chênh lệch thu lớn hơn chi nên nộp NSNN, ghi: Nợ TK 337- nhất thời thu (3378)Có TK 333- các khoản yêu cầu nộp đơn vị nước.Khi nộp, ghi: Nợ TK 333- những khoản nên nộp nhà nước gồm TK 111- chi phí mặt. 5- Thu tiền buôn bán hồ sơ mời thầu những công trình XDCB bằng tiền NSNN, ghi:Phản ánh phần chênh lệch thu to hơn chi cần nộp NSNN, ghi: Nợ TK 337- lâm thời thu (3378) tất cả TK 333- các khoản yêu cầu nộp công ty nước
Khi nộp, ghi: Nợ TK 333- những khoản cần nộp nhà nước tất cả TK 111- chi phí mặt

_ Sơ vật dụng kế toán thuế và những khoản đề xuất nộp NSNN:_**

Phần 6. Thu đưa ra kết quả chuyển động do giá cả nhà nước cấp. Nghiệp vụ 1: Rút trợ thời ứng dự toán
Khi rút tạm ứng dự toán về quỹ chi phí mặt
Nợ TK 111-Tiền mặt

Có TK 008- dự toán chi hoạt động (chi huyết TK tương ứng).Phản ánh số yêu cầu trả về chi phí lương, tiền công, phụ cấp đề xuất trả cho tất cả những người lao động, ghi:Nợ các TK 611- chi phí hoạt động
Có TK 334- đề xuất trả tín đồ lao động.Khi có xác thực của Ngân hàng giao hàng về số chi phí lương và các khoản thu nhập cá nhân khác đang được đưa vàotài khoản cá nhân của từng tín đồ lao hễ trong đơn vị, ghi:Nợ TK 334- nên trả fan lao động
Có TK 112- Tiền giữ hộ Ngân hàng, Kho bạc (chi huyết tiền gởi Ngân hàng).Hàng tháng trích BHXH, BHYT, KPCĐ, bảo hành thất nghiệp tính vào đưa ra hoạt động, ghi:Nợ TK 611- chi phí hoạt động
Có TK 332- các khoản nên nộp theo lương.Khi giao dịch tiền đóng góp BHXH, BHYT, KPCĐ, bảo hành thất nghiệp, ghi:Nợ TK 332- những khoản bắt buộc nộp theo lương
Có TK 511- Thu chuyển động do NSNN cấp, hoặc
Đồng thời, ghi:Có TK 008- dự trù chi hoạt động (nếu rút dự toán) Nghiệp vụ 3: Cuối năm:Tính hao mòn TSCĐ được hình thành bởi nguồn NSNN cấp, sử dụng cho hoạt động hành chính, ghi:Nợ TK 611- giá thành hoạt động
Có TK 214- Khấu hao và hao mòn lũy kế TSCĐ.Căn cứ Bảng tính hao mòn TSCĐ hình thành bằng nguồn NSNN cung cấp đã tính trong những năm để kết chuyển, ghi:Nợ TK 366- các khoản dấn trước không ghi thu (36611)Có TK 511- Thu hoạt động do NSNN cấp.Căn cứ vào cực hiếm nguyên thứ liệu, công cụ, dụng cụ bán buôn bằng nguồn NSNN sẽ xuất sử dụng cho hoạtđộng hành bao gồm trong năm, kết chuyển, ghi:Nợ TK 366- những khoản nhận trước không ghi thu (36612)Có TK 511- Thu hoạt động do NSNN cấp.Cuối năm,kết chuyển những khoản thu vày NSNN cấp vào TK khẳng định kết quả, ghi:Nợ TK 511- Thu vận động do NSNN cấp
Có TK 911- Xác định kết quả (9111).Kết chuyển chi phí hoạt động bởi vì NSNN cấp cho vào TK xác minh kết quả, ghi:Nợ TK 911- Xác định tác dụng (9111)Có TK 611- ngân sách chi tiêu hoạt động

Phần 7ế toán thu,chi,KQHĐ tổn phí được khấu trừ nhằm lại.I nhận được phí,lệ tầm giá ghi.Nợ TK 111, 112... Tất cả TK 138- đề nghị thu khác (1383), hoặc có TK 337- trợ thì thu (3373).II,Định kì hàng tháng đơn vị thực hiện.

Xác định số phí, lệ phí phải nộp bên nước theo quy định, ghi:Nợ TK 337-Tạm thu (3373) bao gồm TK 333- các khoản đề nghị nộp bên nước (3332).Xác định số được khấu trừ, để lại 1-1 vị, ghi:Nợ TK 014- tầm giá được khấu trừ, còn lại (tổng số phí được khấu trừ, để lại).III áp dụng số chi phí được khấu trừ để lại.Trường hợp thực hiện số mức giá được khấu trừ, còn lại để chi cho các vận động thu tầm giá (trừ cài đặt nguyên vật dụng liệu,công cụ, luật nhập kho và TSCĐ), ghi:Nợ TK 614- chi tiêu hoạt rượu cồn thu phí
Có những TK 111,112.Đồng thời, ghi: gồm TK 014- phí tổn được khấu trừ, vướng lại (chi ngày tiết TK tương ứng: 0141, 0142).Đồng thời hoặc định kỳ, xác minh số được khấu trừ, giữ lại để đưa ra cho chuyển động thu chi phí (trừ số phí được khấutrừ, để lại solo vị dùng để đầu tư, bán buôn TSCĐ, nguyên liệu, đồ dùng liệu, công cụ, mức sử dụng nhập kho), tương ứngvới số đã chi từ nguồn tổn phí được khấu trừ để lại, ghi:Nợ TK 337- tạm bợ thu (3373) bao gồm TK 514- thu tiền phí được khấu trừ, nhằm lại.Trường hợp, số tổn phí được khấu trừ, nhằm lại solo vị dùng để đầu tư, buôn bán TSCĐ, nguyên liệu, thiết bị liệu, côngcụ, lao lý nhập kho.a. Lúc mua TSCĐ; nguyên liệu, trang bị liệu, công cụ, vẻ ngoài nhập kho, ghi:Nợ những TK 152, 153, 211, 213Có các TK 111, 112.Đồng thời, ghi:Nợ TK 337- nhất thời thu (3373) tất cả TK 366- các khoản dìm trước chưa ghi thu (36631, 36632).Đồng thời, ghi: gồm TK 014- giá thành được khấu trừ, vướng lại (chi huyết TK tương ứng: 0141, 0142).

Xem thêm: Các loại vật liệu xây dựng mới thay thế gạch, vật liệu thay thế tường gạch hiệu quả


*
Kế toán nguồn dự toán đưa ra hoạt động hành chính sự nghiệp

Các bước hạch toán nguồn dự toán đưa ra hoạt động hành chính sự nghiệp

1- lúc được cấp gồm thẩm quyền giao dự toán chi hoạt động trong năm

Khi được cấp có thẩm quyền giao dự trù chi hoạt động trong năm (kể cả viện trợ nhỏ, tài trợ, biếu tặng bé dại lẻ nếu được giao dự toán), ghi:

Nợ TK 008- dự trù chi vận động (00821, 00822).

Trường hợp đơn vị chức năng đã sử dụng dự toán tạm cấp, bên cạnh đó ghi:

Có TK 008- dự toán chi chuyển động (008211, 008212, 008221, 008222) (số dự toán đơn vị đã rút sử dụng).

2- Khi đơn vị rút dự trù ra thực hiện cho các hoạt động thường xuyên, không thường xuyên xuyên

Khi đơn vị chức năng rút dự trù ra thực hiện cho các vận động thường xuyên, không liên tục (rút dự trù về quỹ tiền mặt hoặc tài khoản tiền gửi; rút dự trù cấp bù miễn, giảm chi phí khóa học về TK tiền gửi thu học phí mở trên KBNN; rút dự toán chi chuyển động để nâng cấp, sửa chữa thay thế TSCĐ; rút dự toán mua TSCĐ, nguyên liệu, vật dụng liệu, công cụ, dụng cụ…);

a) Trường hòa hợp rút trợ thời ứng, ghi:

Có TK 008- dự trù chi hoạt động (008211, 008221).

Khi có tác dụng thủ tục thanh toán tạm ứng, ghi:

Có TK 008- dự toán chi vận động (008211, 008221) (ghi âm).

Đồng thời, ghi:

Có TK 008- dự trù chi hoạt động (008212, 008222) (ghi dương).

b) Trường đúng theo rút dự trù (rút thực chi) để áp dụng cho các chuyển động thường xuyên, không thường xuyên:

Có TK 008- dự toán chi hoạt động (008212, 008222).

3- Trường hợp cuối năm

Trường hòa hợp cuối năm, xác định được số tiết kiệm ngân sách và chi phí chi tiếp tục để trích lập các Quỹ, căn cứ quyết định trích lập Quỹ, rút dự toán chi liên tiếp vào TK tiền nhờ cất hộ tại KBNN theo số quỹ được trích lập, ghi:

Có TK 008- dự toán chi vận động (008212).

4- Trường hợp viện trợ, tài trợ nhỏ dại lẻ

Trường hợp viện trợ, tài trợ nhỏ lẻ (không theo nội dung, địa chỉ cửa hàng sử cơ chế thể, không tồn tại dự toán được giao), địa thế căn cứ vào chứng thực ghi thu – ghi chi, ghi:

Nợ TK 008- dự trù chi chuyển động (00822).

Đồng thời, ghi:

Có TK 008- dự trù chi hoạt động (008222).

5- trường hợp đơn vị chức năng bị diệt dự toán, ghi:

Nợ TK 008- dự toán chi hoạt động (00821, 00822) (ghi âm).

6- cuối kỳ kế toán năm, các khoản chi chưa được cấp tất cả thẩm quyền phê chăm chú quyết toán:

– Kế toán đề xuất kết chuyển toàn thể số vạc sinh mặt Nợ của TK năm nay sang TK năm trước để hóng phê coi ngó quyết toán, ghi:

Nợ TK 008- dự toán chi hoạt động (00821, 00822) (ghi âm).

Đồng thời, ghi:

Nợ TK 008- dự trù chi vận động (00811, 00812) (ghi dương).

– Kế toán nên kết chuyển tổng thể số phát sinh bên bao gồm của TK năm nay sang TK năm ngoái để đợi phê coi sóc quyết toán, ghi:

Có TK 008- dự toán chi hoạt động (00821, 00822) (ghi âm).

Đồng thời, ghi:

Có TK 008- dự trù chi hoạt động (00811, 00812) (ghi dương).

7- Trường thích hợp nộp khôi phục dự toán hoặc nộp trả dự trù từ khoản đã thực chi theo đúng năm giá thành tương ứng, ghi:

Có TK 008- dự toán chi vận động (008112, 008122, 008212, 008222) (ghi âm).

8- Trường thích hợp nộp trả những khoản tạm ứng mang lại NSNN theo như đúng năm giá thành tương ứng, ghi:

Có TK 008- dự toán chi hoạt động (008111, 008121, 008211, 008221) (ghi âm).

9- ngôi trường hợp những khoản trợ thời ứng, thực chi từ dự toán giá thành năm trước được gửi sang năm nay quyết toán, ghi:

Có TK 008- dự toán chi vận động (008111, 008112, 008121, 008122) (ghi âm).

Đồng thời, ghi:

Có TK 008- dự trù chi hoạt động (008211, 008212, 008221, 008222) (ghi dương).

10- Khi report được cấp bao gồm thẩm quyền phê ưng chuẩn quyết toán, ghi:

Nợ TK 008- dự trù chi chuyển động (0081) (ghi âm).