construction permit là bản dịch của "giấy phép xây dựng" thành tiếng Anh. Câu dịch mẫu: Tôi duyệt cấp thủ tục phép xây dựng. ↔ I grant building permits.


*

*

17 chi nhánh dùng các anh chị em tình nguyện sẽ giúp đỡ mua đất hoặc nhà, kiến tạo Phòng Nước Trời, xin giấy phép, xây dựng cùng bảo trì.

Bạn đang xem: Giấy phép xây dựng tiếng anh là gì


17 The branch coordinates the use of volunteers to help with property acquisition, Kingdom Hall design, building permits, construction, và maintenance.
Các nền kinh tế tài chính của quanh vùng đều đạt công dụng tốt trong các tiêu chuẩn Môi trường kinh doanh về cấp cho giấy phép xây dựng và cung cấp điện.
The region’s economies perform well in the Doing Business areas of Dealing with Construction Permits & Getting Electricity.
BAM đã trình làng rất nhiều khuyến cáo kỹ thuật giá chỉ trị đề xuất được tích vừa lòng vào kiến thiết và vì đó, giấy phép xây dựng mới được yêu cầu trong khoảng 18 tháng.
BAM introduced a lot of value engineering proposals which had to lớn be integrated into the design & therefore new building permits were required within the 18 months.
Như một đk để nhận được giấy phép xây dựng, không một tòa đơn vị nào vào khu phức tạp được phép cao hơn so với những ngôi nhà khác ở quanh vùng xung quanh.
As a condition for receiving planning permission, none of the buildings in the complex were permitted to lớn be taller than others in the surrounding area.
Trong tháng 1 năm 2007, thể chế độc lập Casino Advisory Panel trao mang lại Manchester một giấy phép xây dựng vô cùng sòng bội nghĩa duy nhất tại Anh Quốc, mặc dù kế hoạch thừa nhận bị huỷ bỏ vào tháng 2 năm 2008.
In January 2007, the independent Casino Advisory Panel awarded Manchester a licence to lớn build the only supercasino in the UK, however plans were officially abandoned in February 2008.
Sáu giấy phép xây dựng Yarrow-Jacques các loại nồi tương đối ống nước hỗ trợ các tuabin với cùng một danh nghĩa công suất của 106-tấn/giờ thì khá nước tại 1 áp lực trong 25 kg/cm2 (2.452 k
Pa; 356 psi) và ánh sáng 325 °C (617 °F).
Six license-built Yarrow-Normand type water-tube boilers powered the turbines with a nominal capacity of 106-tonnes/hour of superheated steam at a pressure of 25 kg/cm2 (2,452 k
Pa; 356 psi) and a temperature of 325 °C (617 °F).
Những tổ chức chưa hẳn Hồi giáo rất có thể lập khu vực thờ phụng riêng rẽ của họ, chỗ họ rất có thể tự do xúc tiến tôn giáo của mình, bằng phương pháp yêu mong một khoản trợ cấp cho đất cùng giấy phép xây dựng khu đất.
Non-Muslim groups can own their own houses of worship, wherein they can practice their religion freely, by requesting a land grant và permission khổng lồ build a compound.
Một bài viết trong số ra tháng 11 năm 2007 của tờ Atlantic Monthly thông tin về một cuộc nghiên cứu giá thành có được "quyền xây dựng" (ví dụ, một giấy phép xây dựng, băng đỏ, quan tiền liêu, vân vân) tại các thành phố Mỹ không giống nhau.
An article by Libertarian writer Virginia Postrel in the November 2007 issue of Atlantic Monthly reported on a study of the cost of obtaining the "right khổng lồ build" (i.e. A building permit, red tape, bureaucracy, etc.) in different U.S. Cities.
Cuộc tấn công này đã tạo ra sự chú ý của công chúng với cộng đồng Do Thái nghỉ ngơi Palestine cùng khắp nắm giới, và dẫn tới sự việc biến Kfar Saba thành một khu vực định cư vĩnh viễn, ngay cả khi không tồn tại giấy phép xây dựng.
This attack drew widespread public attention among Jews in Palestine & around the world, và it was subsequently decided lớn turn Kfar Saba into a permanent settlement, even without building permits.
Trong năm lĩnh vực đã có hiện đại dưới đây, những nước trong khoanh vùng vẫn tất cả thể nâng cấp tình hình rộng nữa, đó là: xin giấy phép xây dựng, hỗ trợ điện, triển khai hợp đồng, đăng kí tài sản và mua sắm qua biên giới.
On the five indicators that saw changes in this report – Dealing with Construction Permits, Getting Electricity, Enforcing Contracts, Registering Property và Trading Across Borders – East Asia and the Pacific economies have room for improvement.
Tuy nhiên, với sự sụt bớt của thị phần nhà ở, giá bán trung bình tại Milpitas đã sút từ gần 700.000 xuống dưới 500.000 đô la và giấy phép xây dựng nhà ở cho một gia đình mới đã bớt từ mức giá trung bình năm 2004 là 949.900 đô la xuống 269.400 đô la trong thời gian 2007. ^ “US Gazetteer files: 2010, 2000, and 1990”.
With the decline in the housing market, however, median sales prices in Milpitas have declined from nearly $700,000 khổng lồ less than $500,000, và single-family new house construction building permits have plummeted from a 2004 average price of $949,900 khổng lồ $269,400 in 2007.

Xem thêm: Độ bền biểu hiện khả năng gì của vật liệu, độ bền biểu thị khả năng


Trong tháng 12 năm 2010, dự án Eden nhận ra giấy phép nhằm xây dựng một xí nghiệp sản xuất điện địa sức nóng tạo khoảng chừng 4MWe, đầy đủ để cung ứng cho dự án Eden và khoảng chừng 5.000 hộ gia đình. ^ Baldwin, Jay.
In December 2010 the Eden Project received permission khổng lồ build a geothermal electricity plant which will generate approx 4MWe, enough to supply Eden and about 5000 households.
Với 8 cách tân thực hiện tại được trong những năm ngoái, Brunây Đarútxalam đang tinh giản thêm giấy tờ thủ tục cấp giấy phép xây dựng nhờ hoàn thiện các bước xin giấy phép xây dựng, bên cạnh đó cũng tăng tốc tiếp cận tín dụng bằng cách ban hành luật mới về giao dịch bảo đảm, trường đoản cú đó chế tạo ra hành lang pháp luật thống nhất về đụng sản và xuất bản được cơ chế đăng ký tài sản đảm bảo hiện đại, có thông báo rõ ràng.
With eight reforms in the past year, Brunei Darussalam made dealing with construction permits less cumbersome by streamlining the process of obtaining a building permit, and strengthened access lớn credit by adopting a new law on secured transactions that establishes a unified legal framework for movable assets and creates a modern, notice-based collateral registry.
Là một cơ sở của cơ quan chính phủ Dubai, DSOA được thoải mái phát hành tất cả các nhiều loại giấy phép tương tự như các dịch vụ sau: Giấy phép doanh nghiệp (cấp và gia hạn) giấy tờ lao hễ Thị thực nhân viên Visa mái ấm gia đình Thủ tục thương chính Đối với các công ty lựa chọn xây dựng cơ sở của riêng bản thân tại khu vực công nghệ, vấn đề cấp giấy phép xây dựng, phê chú ý thiết kế, giấy triệu chứng nhận chấm dứt và các giấy phép khác phần lớn được thông qua bởi DSOA.
As an authority of the Government of Dubai DSOA is the municipal body of the không tính tiền zone which issues all types of licenses as well as the following services: Company licenses (issuance và renewal) Work permits Employee visas Family residence visas Customs clearance For companies opting lớn construct their own facility at the tech park, issuance of building permits, design approval, certificate of completion and other permits are all obtained through DSOA.
Tháng 8 năm 2014, ông vẫn rút giấy phép đến hãng Rheinmetall xây dựng một trung tâm huấn luyện và giảng dạy quân sự nghỉ ngơi phía đông Moskva.
In August 2014, he withdrew permission for Rheinmetall khổng lồ build a military training center east of Moscow.
Họ nhận ra điều đang xẩy ra ở vùng đồi, và quyết định ngăn ngăn nó thi hành các điều hình thức và yêu ước giấy phép yêu cầu xây dựng tất cả trách nhiệm cũng như tu té sân gôn nhằm ngăn quán triệt đất đá rơi xuống vịnh cùng ngăn hóa học hóa học tràn vào vịnh cùng cả vùng vịnh được hồi sinh.
They recognized what was happening on the hillside và put a stop to lớn it; enacted laws and made permits required to vị responsible construction và golf course maintenance & stopped the sediments flowing into the bay, và stopped the chemicals flowing into the bay, & the bay recovered.
Về việc giải phóng, Paulhan đã trở thành một tín đồ xây dựng thủy phi cơ, xây dựng các máy móc theo giấy phép của Curtiss.
Các xí nghiệp sản xuất này sẽ được thiết lập từ các nhà hỗ trợ Mỹ như General Electric hoặc Westinghouse với công tác xây lắp thực hiện bởi các công ty Nhật Bản, những công ty Nhật phiên bản nhận được một giấy phép tự thi công xây dựng nhà máy tương tự.
These plants were bought from U.S. Vendors such as General Electric and Westinghouse with contractual work done by Japanese companies, who would later get a license themselves to build similar plant designs.
Vào ngày một tháng 3 năm 2005, Arjen Lenstra, Xiaoyun Wang, cùng Benne de Weger đã màn biểu diễn việc xây dựng nhị giấy phép X.509 với những khóa công cộng khác nhau và cùng bảng băm MD5, một sự xung thốt nhiên thực vắt đáng được trình diễn.
On 1 March 2005, Arjen Lenstra, Xiaoyun Wang, và Benne de Weger demonstrated construction of two X.509 certificates with different public keys and the same MD5 hash value, a demonstrably practical collision.
Sym
Torrent là 1 trong những trình khách hàng Bit
Torrent có giấy phép GPL mang đến các điện thoại Nokia Series 60 Symbian xây dựng vì chưng Đại học tập Khoa học technology và kinh tế tài chính Budapest (BUTE).
Sym
Torrent is a miễn phí GPL-licensed xuất hiện source Bit
Torrent client for nokia Series 60 Symbian phones made by researchers of Budapest University of Technology and Economics.
Một nhà cất và sân bay được vận chuyển mang đến một mẫu trực thăng 1-1 lẻ, ban sơ nó là chiếc tập đoàn mitsubishi HSS-2, được xây dựng bởi giấy phép Sikorsky Sea King, tiếp nối được chũm bằng tập đoàn mitsubishi H-60s (được trao giấy phép Sikorsky S-70), với khối hệ thống vận chuyển đường đi bộ của Canada, Beartrap được trang bị để sút bớt hoạt động vui chơi của trực thăng lớn.
A hangar và flight deck are carried for a single helicopter, which was initially the tập đoàn mitsubishi HSS-2, a license-built Sikorsky Sea King, later replaced by tập đoàn mitsubishi H-60s (licensed Sikorsky S-70s), with the Canadian Beartrap haul-down system fitted to lớn ease operations of large helicopters.
Danh sách tróc nã vấn thịnh hành nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

Tư vấn thiết kế Tiếng Anh là gì? Dịch thanh lịch tiếng Anh, bốn vấn xây đắp là thiết kế consultancy.

Công ty bốn vấn kiến tạo là design consulting company.

Chúng ta hãy cùng xem thêm một số thuật ngữ kiến trúc, tư vấn thi công và quy hoạch.

Thuật ngữ tứ vấn kiến tạo kiến trúc trong giờ đồng hồ AnhAs –built Drawings: bạn dạng vẽ hoàn công
Conceptual thiết kế Drawings: phiên bản vẽ xây dựng cơ bản
Construction Permit: giấy tờ Xây dựng
Detailed kiến thiết Drawings: bạn dạng vẽ TK đưa ra tiết
Drawing For Approval: phiên bản vẽ xin phép
Drawing For Construction: bản vẽ sử dụng thi công
Shop Drawings: phiên bản vẽ thiết kế chi tiết
Master Plan (General Plan): Tổng khía cạnh bằng
Perspective Drawing: bạn dạng vẽ phối cảnh
Ground Floor: sàn tầng trệt dưới (Anh)First Floor: (viết tắt 1F.): sàn lầu (Anh); sàn trệt (Mỹ)Thermal insulation layer: lớp biện pháp nhiệt

Từ vựng về chuyên ngành kiến trúc trong giờ đồng hồ Anh

Age (n): Thời đại, thời kỳ
Air conditioning /eə kənˈdɪʃnɪŋ (ɛn)/ (n): Điều hòa ko khí
Alloy steel /ˈælɔɪ stiːl/ (n): Thép hợp kimanalysis of covariance (n): so sánh hợp phương saiangle of incidence (n): góc tới
Architect (n): bản vẽ xây dựng sư
Architectural (adj): thuộc con kiến trúc
Arise (v): xuất hiện, nảy sinh
Aspiration /ˌæspəˈreɪʃ(ə)n/ (n) nguyện vọng, khát vọngsymmetrical/ asymmetrical: không đối xứng
Average load /ˈætɪk / (n): download trọng trung bình
Awareness /əˈweənəs/ (n): sự nhận thức, ý thức
Axis /ˈæksɪs/ (n): trục
Backfill (n): đậy đất, đắp đất
Balance /ˈbæləns/ (n): cân bằng
Ballast Bar (reinforcing bar) /bɑː (ˌriːɪnˈfɔːsɪŋ bɑː)/(n): thanh cốt thép
Baroque architecture: phong cách thiết kế Baroque
Basement /ˈbeɪsmənt/ (n) tầng hầm
Basic load /ˈbeɪsɪk ləʊd/ (n) cài trọng cơ bản
Basket-weave Pattern (N): họa tiết Dạng Đan Rổbatten (n): ván lót
Bearable load /ˈbeərəbl ləʊd/ (n) download trọng mang đến phép
Beaux-Arts architecture: kiến trúc Beaux-Artsbirch (n): gỗ bu lôblind nailing (n): đóng đinh chìmblowlamp (n): đèn hàn, đèn xì
Bold (adj): rõ nét, rõ rệt, nổi bậtbroadloom (n): thảm dệt khổ rộngcantilever: cánh dầmcardinal direction(s): hướng bao gồm (đông, tây, nam, bắc)ceiling light (n): đèn trầnceiling rose: họa tiết hoa văn thạch cao dạng tròn tô điểm giữa xà nhà trimchair pad (n): nệm ghếchandelier (n): đèn chùmchequer-board pattern (n): kiểu thiết kế sọc ca rôchequer-board pattern: (n) họa tiết sọc ca rô
Classical architecture: kiến trúc cổ điển
Client /ˈklaɪənt/ (n) khách hàng hàngclub chair/ armchair (n): ghế bành
Coexistence /ˌkəʊɪgˈzɪstəns/ (n) sự thuộc tồn tại
Composition /ˌkɒmpəˈzɪʃən/ (n): thành phần
Concept drawing /ˈkɒnsɛpt ˈdrɔːɪŋ/ (n) bản vẽ phác thảo, sơ bộ
Conceptual thiết kế drawings: phiên bản vẽ xây cất cơ bản
Condominium /ˈkɒndəˈmɪnɪəm/ (n) thông thường cư
Configuration /kənˌfɪgjʊˈreɪʃən/ (n) cấu hình, hình dạng
Connection (n): phép nối, cách nối, mạch
Convert (v): gửi đổi
Coordinate (v): Phối hợp
Cube (n): Hình lập phươngcurtain wall: tường ốp kính (của tòa nhà)Cylinder (n): Hình trụ
Define (v): vun rõ
Demolish (v): phá huỷ
Demolish /dɪˈmɒlɪʃ/ (v) phá huỷ
Design /dɪˈzaɪn/ (n) phiên bản phác thảo; (v) thiết kếdouble-loaded corridor: (n) hiên chạy dọc giữa hai hàng phòng chequer-board pattern: (n) họa tiết hoa văn sọc ca rô
Drainage /ˈdreɪnɪʤ / (n) thoát nước
Drawing for construction /ˈdrɔːɪŋ fɔː kənˈstrʌkʃən / (n) phiên bản vẽ sử dụng thi công
Duplex villa /ˈdjuːplɛks ˈvɪlə/ (n) biệt thự tuy vậy lập
Ebony (N): gỗ Mun
Fire Retardant (Adv): làm từ chất liệu Cản Lửafire retardant: (adv) cấu tạo từ chất cản lửa marble: (n) cẩm thạch
First Floor: (viết tắt 1F.): sàn lầu (Anh); sàn bết (Mỹ)fixed furniture (n): nội thất cố định
Flat roof: mái bằng
Folding Chair (N): Ghế Xếpfreestanding panel: (n) tấm fonts đứng tự do
Front view Elevation: phương diện đứng chính
Gable wall /ˈgeɪbl wɔːl/ (n) tường đầu hồi
Garden villa: biệt thự hạng sang vườn
Gloss Paint (N): đánh Bóng
Gothic architecture: kiến trúc Gothic
Hemisphere (n): buôn bán cầuilluminance (n): độ rọi
Kiln-dry (V): Sấy
Neoclassical architecture: bản vẽ xây dựng Tân cổ điểnpleat style: (n) kiểu gồm nếp vội trimrepeat: (n) họa tiết trang trí theo cấu trúc lặp lại kiểu như nhau
Romanesque architecture: kiến trúc Romanstyle: (n) kiểu bao gồm đường viềnsymmetric: đối xứng
Trending): xu hướng, chiểu hướng

*
Tư vấn xây đắp Tiếng Anh là gì? chúng ta cùng tìm hiểu thêm một số từ tiếng Anh siêng ngành khác trong xây cất

Từ vựng về quy hoạch

Từ vựng về quy hoạch hay gặp

Crops farming: Đất trồng hoa màu
Existing condition: hiện tại trạng
Hi-tech park: Khu công nghệ cao
Land plot: quần thể đất
Light industrial park: khu vực công nghiệp nhẹ
Natural condition: Điều khiếu nại tự nhiên
Natural specification: Đặc điểm trường đoản cú nhiên
Overview: Tổng quan
The average sunlight hours per year: khu vực có giờ nắng nóng trung bình những năm là
The condition of climate và hydrology: Điều kiện khí hậu – thủy văn
The topographic condition: Điều khiếu nại địa hình
Urban area: khu đô thị
Vacant agricultural land: Đất nông nghiệp

Từ vựng về quy hoạch chăm sâu

Agricultural land: Đất nông nghiệp
Ancient alluvial: Phù sa cổ
Clay: Sét
Dust clay: Sét trộn bụi
Ecological park: khu vui chơi công viên sinh thái
Forest land: Đất rừng
Geological drilling holes: Lỗ khoan địa chất
Holocene sediment: Trầm tích Holocen
Land for living in rural area: Đất ngơi nghỉ nông thônlow & hollow topography: Địa hình thấp, trũng nên tôn nền cao
Low bearing capacity: sức chịu tải rất thấp
Planning area: diện tích s quy hoạch
Pleistocene sediment: Trầm tích Pleistocen
Public service road: Đường công vụ
Red boundary line: Chỉ giới con đường đỏ
Road transport: giao thông vận tải bộ
Sediment: Trầm tích
The existing condition of land use: hiện trạng sử dụng đất
The phenomenon of weathered Laterite: hiện tượng kỳ lạ phong hóa Laterit
The synchronous planning and construction: Quy hoạch kiến tạo đồng bộ
The topographical condition: Địa chất công trình
Tiny sand và dust clay: Sét pha cát nhỏ tuổi lẫn bụi
Transport land: Đất giao thông
Urban technical infrastructure: Hạ tầng kỹ thuật đô thị
Waterway transport: giao thông vận tải thủy

Ốc hòn đảo thẳng đứng 280m tại Singapore đã hoàn thànhKhám phá các thư viện hiện tại đại đẹp nhất thế giới5 phong trào nghệ thuật có ảnh hưởng lớn tới loài kiến trúcAntoni Gaudi: “Gã điên” tốt thiên tài?Copenhagen được thiết kế với như núm nào để đem lại niềm vui?