Đơn vị tính: Cuộn (PSC)Đơn giá chỉ chưa bao hàm thuế VATĐơn giá bán chưa bao hàm chi phí tổn vận chuyển.

Bạn đang xem: Vật liệu epe là gì

Vui lòng chọn form size trước khi để hàng


415.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":94,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A"},"attributes":"attribute_pa_kich-thuoc-foam-epe":"0-5mm-x-1-4mm-x-600m","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":400000,"display_regular_price":400000,"image":"title":"foam-epe-1","caption":"","url":"https://mutxopthuyphong.com/wp-content/uploads/2020/08/foam-epe-1.jpg","alt":"","src":"https://mutxopthuyphong.com/wp-content/uploads/2020/08/foam-epe-1-600x450.jpg","srcset":"https://mutxopthuyphong.com/wp-content/uploads/2020/08/foam-epe-1-600x450.jpg 600w, https://mutxopthuyphong.com/wp-content/uploads/2020/08/foam-epe-1-300x225.jpg 300w, https://mutxopthuyphong.com/wp-content/uploads/2020/08/foam-epe-1-768x576.jpg 768w, https://mutxopthuyphong.com/wp-content/uploads/2020/08/foam-epe-1.jpg 800w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://mutxopthuyphong.com/wp-content/uploads/2020/08/foam-epe-1.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://mutxopthuyphong.com/wp-content/uploads/2020/08/foam-epe-1-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://mutxopthuyphong.com/wp-content/uploads/2020/08/foam-epe-1-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":450,"image_id":88,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"400.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":95,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_kich-thuoc-foam-epe":"0-5mm-x-1-5mm-x-600m","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":335000,"display_regular_price":335000,"image":"title":"foam-epe-1","caption":"","url":"https://mutxopthuyphong.com/wp-content/uploads/2020/08/foam-epe-1.jpg","alt":"","src":"https://mutxopthuyphong.com/wp-content/uploads/2020/08/foam-epe-1-600x450.jpg","srcset":"https://mutxopthuyphong.com/wp-content/uploads/2020/08/foam-epe-1-600x450.jpg 600w, https://mutxopthuyphong.com/wp-content/uploads/2020/08/foam-epe-1-300x225.jpg 300w, https://mutxopthuyphong.com/wp-content/uploads/2020/08/foam-epe-1-768x576.jpg 768w, https://mutxopthuyphong.com/wp-content/uploads/2020/08/foam-epe-1.jpg 800w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://mutxopthuyphong.com/wp-content/uploads/2020/08/foam-epe-1.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://mutxopthuyphong.com/wp-content/uploads/2020/08/foam-epe-1-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://mutxopthuyphong.com/wp-content/uploads/2020/08/foam-epe-1-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":450,"image_id":88,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"335.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":96,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_kich-thuoc-foam-epe":"0-7mm-x-1-05mm-x-500m","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":335000,"display_regular_price":335000,"image":"title":"foam-epe-1","caption":"","url":"https://mutxopthuyphong.com/wp-content/uploads/2020/08/foam-epe-1.jpg","alt":"","src":"https://mutxopthuyphong.com/wp-content/uploads/2020/08/foam-epe-1-600x450.jpg","srcset":"https://mutxopthuyphong.com/wp-content/uploads/2020/08/foam-epe-1-600x450.jpg 600w, https://mutxopthuyphong.com/wp-content/uploads/2020/08/foam-epe-1-300x225.jpg 300w, https://mutxopthuyphong.com/wp-content/uploads/2020/08/foam-epe-1-768x576.jpg 768w, https://mutxopthuyphong.com/wp-content/uploads/2020/08/foam-epe-1.jpg 800w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://mutxopthuyphong.com/wp-content/uploads/2020/08/foam-epe-1.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://mutxopthuyphong.com/wp-content/uploads/2020/08/foam-epe-1-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://mutxopthuyphong.com/wp-content/uploads/2020/08/foam-epe-1-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":450,"image_id":88,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"335.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":97,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_kich-thuoc-foam-epe":"0-7mm-x-1-2mm-x-500m","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":335000,"display_regular_price":335000,"image":"title":"foam-epe-1","caption":"","url":"https://mutxopthuyphong.com/wp-content/uploads/2020/08/foam-epe-1.jpg","alt":"","src":"https://mutxopthuyphong.com/wp-content/uploads/2020/08/foam-epe-1-600x450.jpg","srcset":"https://mutxopthuyphong.com/wp-content/uploads/2020/08/foam-epe-1-600x450.jpg 600w, https://mutxopthuyphong.com/wp-content/uploads/2020/08/foam-epe-1-300x225.jpg 300w, https://mutxopthuyphong.com/wp-content/uploads/2020/08/foam-epe-1-768x576.jpg 768w, https://mutxopthuyphong.com/wp-content/uploads/2020/08/foam-epe-1.jpg 800w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://mutxopthuyphong.com/wp-content/uploads/2020/08/foam-epe-1.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://mutxopthuyphong.com/wp-content/uploads/2020/08/foam-epe-1-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://mutxopthuyphong.com/wp-content/uploads/2020/08/foam-epe-1-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":450,"image_id":88,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"335.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":98,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_kich-thuoc-foam-epe":"0-7mm-x-1-4mm-x-400m","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":335000,"display_regular_price":335000,"image":"title":"foam-epe-1","caption":"","url":"https://mutxopthuyphong.com/wp-content/uploads/2020/08/foam-epe-1.jpg","alt":"","src":"https://mutxopthuyphong.com/wp-content/uploads/2020/08/foam-epe-1-600x450.jpg","srcset":"https://mutxopthuyphong.com/wp-content/uploads/2020/08/foam-epe-1-600x450.jpg 600w, https://mutxopthuyphong.com/wp-content/uploads/2020/08/foam-epe-1-300x225.jpg 300w, https://mutxopthuyphong.com/wp-content/uploads/2020/08/foam-epe-1-768x576.jpg 768w, https://mutxopthuyphong.com/wp-content/uploads/2020/08/foam-epe-1.jpg 800w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://mutxopthuyphong.com/wp-content/uploads/2020/08/foam-epe-1.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://mutxopthuyphong.com/wp-content/uploads/2020/08/foam-epe-1-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://mutxopthuyphong.com/wp-content/uploads/2020/08/foam-epe-1-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":450,"image_id":88,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"335.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":99,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_kich-thuoc-foam-epe":"0-7mm-x-1-5mm-x-500m","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":335000,"display_regular_price":335000,"image":"title":"foam-epe-1","caption":"","url":"https://mutxopthuyphong.com/wp-content/uploads/2020/08/foam-epe-1.jpg","alt":"","src":"https://mutxopthuyphong.com/wp-content/uploads/2020/08/foam-epe-1-600x450.jpg","srcset":"https://mutxopthuyphong.com/wp-content/uploads/2020/08/foam-epe-1-600x450.jpg 600w, https://mutxopthuyphong.com/wp-content/uploads/2020/08/foam-epe-1-300x225.jpg 300w, https://mutxopthuyphong.com/wp-content/uploads/2020/08/foam-epe-1-768x576.jpg 768w, https://mutxopthuyphong.com/wp-content/uploads/2020/08/foam-epe-1.jpg 800w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://mutxopthuyphong.com/wp-content/uploads/2020/08/foam-epe-1.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://mutxopthuyphong.com/wp-content/uploads/2020/08/foam-epe-1-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://mutxopthuyphong.com/wp-content/uploads/2020/08/foam-epe-1-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":450,"image_id":88,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"335.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":100,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_kich-thuoc-foam-epe":"1mm-x-1-05mm-x-300m","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":335000,"display_regular_price":335000,"image":"title":"foam-epe-1","caption":"","url":"https://mutxopthuyphong.com/wp-content/uploads/2020/08/foam-epe-1.jpg","alt":"","src":"https://mutxopthuyphong.com/wp-content/uploads/2020/08/foam-epe-1-600x450.jpg","srcset":"https://mutxopthuyphong.com/wp-content/uploads/2020/08/foam-epe-1-600x450.jpg 600w, https://mutxopthuyphong.com/wp-content/uploads/2020/08/foam-epe-1-300x225.jpg 300w, https://mutxopthuyphong.com/wp-content/uploads/2020/08/foam-epe-1-768x576.jpg 768w, https://mutxopthuyphong.com/wp-content/uploads/2020/08/foam-epe-1.jpg 800w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://mutxopthuyphong.com/wp-content/uploads/2020/08/foam-epe-1.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://mutxopthuyphong.com/wp-content/uploads/2020/08/foam-epe-1-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://mutxopthuyphong.com/wp-content/uploads/2020/08/foam-epe-1-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":450,"image_id":88,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"335.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":101,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_kich-thuoc-foam-epe":"1mm-x-1-0mm-x-300m","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":335000,"display_regular_price":335000,"image":"title":"foam-epe-1","caption":"","url":"https://mutxopthuyphong.com/wp-content/uploads/2020/08/foam-epe-1.jpg","alt":"","src":"https://mutxopthuyphong.com/wp-content/uploads/2020/08/foam-epe-1-600x450.jpg","srcset":"https://mutxopthuyphong.com/wp-content/uploads/2020/08/foam-epe-1-600x450.jpg 600w, https://mutxopthuyphong.com/wp-content/uploads/2020/08/foam-epe-1-300x225.jpg 300w, https://mutxopthuyphong.com/wp-content/uploads/2020/08/foam-epe-1-768x576.jpg 768w, https://mutxopthuyphong.com/wp-content/uploads/2020/08/foam-epe-1.jpg 800w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://mutxopthuyphong.com/wp-content/uploads/2020/08/foam-epe-1.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://mutxopthuyphong.com/wp-content/uploads/2020/08/foam-epe-1-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://mutxopthuyphong.com/wp-content/uploads/2020/08/foam-epe-1-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":450,"image_id":88,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"335.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":102,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_kich-thuoc-foam-epe":"1mm-x-1-2mm-x-300m","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":335000,"display_regular_price":335000,"image":"title":"foam-epe-1","caption":"","url":"https://mutxopthuyphong.com/wp-content/uploads/2020/08/foam-epe-1.jpg","alt":"","src":"https://mutxopthuyphong.com/wp-content/uploads/2020/08/foam-epe-1-600x450.jpg","srcset":"https://mutxopthuyphong.com/wp-content/uploads/2020/08/foam-epe-1-600x450.jpg 600w, https://mutxopthuyphong.com/wp-content/uploads/2020/08/foam-epe-1-300x225.jpg 300w, https://mutxopthuyphong.com/wp-content/uploads/2020/08/foam-epe-1-768x576.jpg 768w, https://mutxopthuyphong.com/wp-content/uploads/2020/08/foam-epe-1.jpg 800w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://mutxopthuyphong.com/wp-content/uploads/2020/08/foam-epe-1.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://mutxopthuyphong.com/wp-content/uploads/2020/08/foam-epe-1-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://mutxopthuyphong.com/wp-content/uploads/2020/08/foam-epe-1-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":450,"image_id":88,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"335.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":103,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_kich-thuoc-foam-epe":"1mm-x-1-2mm-x-500m","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":335000,"display_regular_price":335000,"image":"title":"foam-epe-1","caption":"","url":"https://mutxopthuyphong.com/wp-content/uploads/2020/08/foam-epe-1.jpg","alt":"","src":"https://mutxopthuyphong.com/wp-content/uploads/2020/08/foam-epe-1-600x450.jpg","srcset":"https://mutxopthuyphong.com/wp-content/uploads/2020/08/foam-epe-1-600x450.jpg 600w, https://mutxopthuyphong.com/wp-content/uploads/2020/08/foam-epe-1-300x225.jpg 300w, https://mutxopthuyphong.com/wp-content/uploads/2020/08/foam-epe-1-768x576.jpg 768w, https://mutxopthuyphong.com/wp-content/uploads/2020/08/foam-epe-1.jpg 800w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://mutxopthuyphong.com/wp-content/uploads/2020/08/foam-epe-1.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://mutxopthuyphong.com/wp-content/uploads/2020/08/foam-epe-1-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://mutxopthuyphong.com/wp-content/uploads/2020/08/foam-epe-1-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":450,"image_id":88,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"335.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":104,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_kich-thuoc-foam-epe":"1mm-x-1-5mm-x-300m","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":335000,"display_regular_price":335000,"image":"title":"foam-epe-1","caption":"","url":"https://mutxopthuyphong.com/wp-content/uploads/2020/08/foam-epe-1.jpg","alt":"","src":"https://mutxopthuyphong.com/wp-content/uploads/2020/08/foam-epe-1-600x450.jpg","srcset":"https://mutxopthuyphong.com/wp-content/uploads/2020/08/foam-epe-1-600x450.jpg 600w, https://mutxopthuyphong.com/wp-content/uploads/2020/08/foam-epe-1-300x225.jpg 300w, https://mutxopthuyphong.com/wp-content/uploads/2020/08/foam-epe-1-768x576.jpg 768w, https://mutxopthuyphong.com/wp-content/uploads/2020/08/foam-epe-1.jpg 800w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://mutxopthuyphong.com/wp-content/uploads/2020/08/foam-epe-1.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://mutxopthuyphong.com/wp-content/uploads/2020/08/foam-epe-1-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://mutxopthuyphong.com/wp-content/uploads/2020/08/foam-epe-1-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":450,"image_id":88,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"335.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":105,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A">">
Kích thước Foam EPEChọn một tùy chọn0.5mm x 1.05mm x 600M0.5mm x 1.4mm x 600M0.5mm x 1.5mm x 600M0.7mm x 1.05mm x 500M0.7mm x 1.2mm x 500M0.7mm x 1.4mm x 400M0.7mm x 1.5mm x 500M1mm x 1.05mm x 300M1mm x 1.0mm x 300M1mm x 1.2mm x 300M1mm x 1.2mm x 500M1mm x 1.5mm x 300MXóa

PE Foam (hay còn gọi là Foam PE, Mút xốp PE Foam, EPE Foam)! Được nghe biết là đồ gia dụng liệu cách âm, cách nhiệt, và phòng nóng sản phẩm đầu. PE Foam Dạng Tấm từ Kỳ Anh với giá thành phù hợp, có ghi nhận chất lượng, nguồn gốc xuất xứ CO, CQ, vận chuyển gấp rút trên toàn quốc.


cơ chế đổi trả sản phẩm trong vòng 07 ngày

ship hàng tận nơi, tải toàn quốc

giao dịch thanh toán linh hoạt


*

MÚT XỐP PE FOAM – TỰ TIN CÁCH NHIỆT mang lại MỌI THIẾT BỊBạn bao gồm biết rằng gồm một thứ liệu đa năng với tên thường gọi “PE Foam” (hay còn được gọi là Foam PE, Mút xốp PE Foam, EPE Foam)? Vậy nó được ứng dụng như thế nào trong cuộc sống thường ngày hàng ngày với trong công nghiệp? Hãy cùng mày mò vật liệu cách âm, giải pháp nhiệt, và phong phú và đa dạng hình dạng “PE Foam Dạng Tấm” trên Kỳ Anh – nơi các bạn tìm thấy chiến thuật hoàn hảo cho nhu yếu của bạn.

PE foam là gì?

Mút xốp PE foam, hay còn gọi là Expanded Polyethylene foam (EPE foam), là 1 trong những sản phẩm rất tốt được tập trung chính vào việc cách âm, biện pháp nhiệt và phòng nóng cho các thiết bị sản phẩm móc. Với tính linh động và tài năng bảo vệ, đóng gói hàng hóa, sản phẩm là giải pháp tối ưu cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp cùng sản xuất.

Mô tả sản phẩm

Mút xốp PE foam được gia công từ nhựa Polyethylene, thông qua quy trình nung nóng chảy để tạo thành các sạn bong bóng khí siêu bé dại bên vào qua thứ nén nhựa ánh nắng mặt trời cao, nhờ kia pe foam được chế tác ra. Điều này tạo nên nên cấu tạo siêu liên kết chắc chắn, đem lại tính bầy hồi cao và năng lực cách nhiệt, cách âm tuyệt vời.

Với khả năng chống thẩm thấu nước và hóa chất, thành phầm giúp bảo đảm các sản phẩm luôn khô ráo cùng an toàn.

Xem thêm: Giải Thích Các Kí Hiệu Có Trên Bao Bì Gạch Loại Aa Là Gì Với Gạch A1

*
Mút Xốp epe Foam từ bỏ Kỳ Anh

Đặc tính của mút xốp foam PE

Mền, dẻo dai và nhẹ nhàng
Không ngấm nước cùng hóa chất
Độ bền cao và kỹ năng chịu va đập tốt
Tính bầy hồi cao
Chống lại ảnh hưởng tác động của vi trùng và mộc nhĩ mốc
Có khả năng cách âm và biện pháp nhiệt tuyệt vời
Tạo không khí thoáng mát mang đến hàng hóa
*
Mút Xốp Foam Pe

Ứng dụng của mút xốp EPE foam

Mút xốp PE foam với nhiều mục đích sử dụng không giống nhau trong các lĩnh vực và ngành công nghiệp. Dưới đó là một số ứng dụng thịnh hành của sản phẩm:

Cách âm và giải pháp nhiệt cho máy móc: Giúp giảm tiếng ồn và duy trì nhiệt độ ổn định định cho những thiết bị trang thiết bị trong quá trình hoạt động.Chống nóng cho thiết bị điện tử: xốp EPE bảo đảm và chống nóng cho các thiết bị điện tử. Giúp đảm bảo hiệu suất bất biến và tuổi lâu sản phẩm.Cách sức nóng cho công trình xây dựng xây dựng: Mút xốp PE foam được dùng để làm cách nhiệt những công trình kiến tạo như đơn vị ở, chuồng trại và bình thường cư. Góp tạo môi trường thiên nhiên sống dễ chịu và thoải mái và tiết kiệm ngân sách năng lượng.Đóng gói cùng vận chuyển: thành phầm được sử dụng để bọc, bảo đảm và đóng góp gói những loại hàng hóa khi vận chuyển. Đặc biệt là những thiết bị trang bị móc và linh kiện quan trọng đặc biệt dễ vỡ.Ứng dụng đa dạng: Ngoài các ứng dụng chính, mút xốp còn được thực hiện trong ngành may mặc, tiếp tế đồ gia dụng, với nhiều lĩnh vực khác.
*
Mút Xốp PE được sử dụng Làm Khuôn định hình cho các sản phẩm

Mua mút xốp PE foam sống đâu?

Nếu bạn thân mật đến mút xốp PE Foam và muốn sở hữu chất liệu cách âm, giải pháp nhiệt, cản nhiệt cho thiết bị trang bị móc, chớ ngần ngại! Hãy mang lại ngay công ty Kỳ Anhđơn vị chuyên hỗ trợ sản phẩm mút xốp PE Foam unique và đa dạng.

Với nhiều năm tay nghề trong lĩnh vực cung cấp vật liệu biện pháp nhiệt, bí quyết âm mặt hàng đầu, Kỳ Anh khẳng định mang cho cho khách hàng sản phẩm unique cao, giá cả tuyên chiến đối đầu và dịch vụ thương mại tận tâm.

Hãy thử dùng sự chuyên nghiệp hóa và uy tín của bọn chúng tôi. Liên hệ ngay nhằm nhận hỗ trợ tư vấn và sở hữu hàng unique với giá bán cả cân xứng nhất!